Xpozíció
Hartmann Gergely

Xpozíció a Fugában

Nyár elején Árvai András (6b.hu) és Masznyik Csaba új építészetelméleti beszélgetés-sorozatot hívott életre. A téma mindig egy közösen kiválasztott épület, amelyről négy meghívott résztvevő mondja el gondolatait, reakcióit.

A nyárlejei bemutatkozó alkalom Virág Csaba Országos Villamos Teherelosztójáról, szeptemberben Reimholz Péter székesfehérvári Videoton Oktatási Központjáról, az októberi alkalmon pedig az id. Janáky István által tervezett, és ifj. Janáky István és György által felújított hódmezővásárhelyi kultúrházról szólt. A választott épületek abból a közelmúltbéli korszakunkból származnak, amelyről, bár nagyon közel van, mégis keveset beszélünk.

 

Nem tűnik túlzásnak kijelentenünk, hogy jelenünk és közelmúltunk építészetének feldolgozásában, értékelésében meglehetősen sok tennivalónk van még. Az épületek és folyamatok megítélése nem csak a köztudatban tűnik problémásnak, de a szakmán belül sem kellően kiforrott. Az építészek pedig mintha nem mindig tettek volna meg mindent azért sem, hogy kommunikációs csatornát nyissanak a nem szakmabeliek felé. Az elmúlt években elindultak hiánypótló kezdeményezések és nyíltak fórumok (elég akár a Fugára vagy a KÉK-re gondolnunk), azonban még mindig kevésnek érezhetjük a téma nagyságához és lehetőségeihez képest a beszélgetéseket, kiállításokat, a nyomtatott és online feldolgozásokat, kalauzokat. Jelzésértékűnek tűnik például, hogy húsz év után most jelent meg először összefoglaló jellegű építészeti kalauz Budapestről – egy német magánkiadó gondozásában, német nyelven, egyelőre magyar kiadó és fordítás nélkül. Vidéki építészetünk esetében pedig talán még nagyobb elmaradásunk.

 

Egyre aktuálisabbá teszi a kérdést az is, hogy az elmúlt korszakban épült házak nagy része egyre kritikusabb állapotba kerül. Sokszor nem csak az anyagok öregedtek túl gyorsan, de az akkor elképzelt funkciók sem aktuális mára. Alapvető átgondolásuk, rekonstrukciójuk tehát nem halogatható tovább. Mély megismerés és diskurzus nélkül azonban nehéz számba venni az értékeket, és eldönteni, hogy minek a megtartása tűnik fontosnak, mi alakítható át, és mindez hogyan. Persze ez beruházói szándék függvénye is, de mintha az építésszakma sem lenne képes mindig meggyőzően, egy belső konszenzusból kiindulva érvelni egy-egy védendő épület érdekében. Érzékelhetjük azt is, hogy a műemlékvédelem sem tudja (tudta) sok esetben ezeket a házakat kellőképpen felvállalni.

 

Masznyik Csaba és Árvai András ezen kényes kérdések sötét közepébe is megpróbál bevilágítani, amikor hiánypótló, sőt inkább hiány-feltáró jelleggel útjára indították beszélgetés-sorozatukat a Fugában, az Xpozíció-t. Ahogyan az az  alkalmakon is már többször elhangzott, ma még nem beszélhetünk modern (és kortárs) építészetünk esetében kialakult kánonról. Úgy tűnik, hogy még kiforróban vannak azok a fórumok és azok a módok is, ahogyan erről beszélnünk kellene. Így az Xpozíció is, bár visszautal a nyolcvanas évek végi Tölgyfa sorozatra és önmagát annak folytatásának is tekinti, sok esetben – nyilván úttörő jellegéből és eddigi rövid, három alkalmas pályafutásából is adódóan – néha még érzékelhetően keresi identitását és a megfelelő formát.

 

A cím azonban jó kiindulásnak tűnik, hogy elgondolkodjunk azon, mi is lehet a célja a beszélgetéseknek. A „expozíció” szó jelentése meglehetősen gazdag. Jelentheti például egy fényérzékeny anyag valamilyen rendszer szerinti megvilágításának folyamatát. Ebben az értelemben egy kényes, és egyben visszavonhatatlan történésről van szó, egy eddig nem lévő dolog végleges kialakításáról. Egy másik, irodalmi értelemben az expozíció egy drámai mű első része, amely a később kibontakozó cselekmény kiinduló helyzetének tisztázását adja. Mindkét jelentésben közös, hogy egy olyan kezdeti lépést vagy folyamatot jelent, amely önmagában feltételezi valami új kibontakozását és valamiféle továbbhaladást. Talán a beszélgetéssorozat nem kívánja (vagy nem is kívánhatja) az említett első jelentés szerinti végérvényes megvilágítását adni modern és kortárs építészetünk egész történetének, inkább a szó utóbbi értelmében vett előkészítés, megalapozás feladatát vállalhatja magára. Talán ez a jelentés egyben magába foglalhatja a nyitás fogalmát, hiszen a beszélgetések nem titkolt célja az is, hogy a kommunikáció ne csak az építészek belső köreiben folyjék, hanem legyen annak részese egyúttal egy szélesebben értelmezett közönség is.

 

A harmadik est után már kialakultnak mondható az egyes alkalmak lefolyása. Először Masznyik Csaba mutatja be az arra az alkalomra választott épületet sok, alaposan válogatott (felkutatott) képpel, rajzzal, tervvel. Rövid összefoglalójában elhelyezi a házat térben és időben, röviden kitér jelentőségére, tervezésének elméleti és gyakorlati hátterére is. A fényképek végig kivetítve maradnak, szükség esetén visszakeresve segítik a beszélgetés folyamatát. A 6b.hu pedig készít minden épületről egy-egy filmet, amely a portál honlapján (a beszélgetéssel együtt) később meg is nézhető. Az egyes alkalmakról is készül felvétel, ezt is visszanézhetjük a honlapon.

 

A felvezető után kezdődik maga a beszélgetés. A (többé-kevésbé) állandó résztvevők nevei ismerősek lehetnek: Szalai András művészettörténész, építész, Kerékgyártó Béla filozófus, Tardos Tibor belsőépítész és Szentpéteri Márton eszmetörténész, designkritikus. Dévényi Tamás is jelen volt az utóbbi két alkalmon. Sokszor kiderül, hogy a szakma eltérő területét is képviselő (de jellemzően nem a gyakorlattal, hanem elmélettel foglalkozó) szakemberek egészen eltérő szempontokat (is) meglátnak egy-egy épületben, és persze preferenciáik, véleményük sem feltétlenül egyezik. Hallhatunk fontos háttérismereteket, objektív megállapításokat, érzelmi reakciókat, és nem egyszer közvetlen személyes élmények, emlékek is kapcsolódhatnak egy-egy házhoz, vagy annak alkotójához. Néha éles kritikától sem mentesek a beszélgetések. Akkor állnak elő azonban a legizgalmasabb helyzetek, amikor valódi párbeszéd, akció-reakció helyzet tud kialakulni. Sokszor ugyanis az lehetett az érzésünk, hogy az elhangzottak egymást követő érdekes monológok maradnak, és nem állnak össze dialógussá. Talán a moderálás megfelelő módját kell még megtalálni. Érzésem szerint az első két alkalmat levezető Masznyik Csaba alapos felkészültségével – a bevezetésen túlmenően – inkább a beszélgetésbe kellene, hogy aktívan bekapcsolódjon, fontosak lehetnek nem csak kérdései, hanem reakciói is. Szentpéteri Márton pedig legutóbb talán kicsit túl hatékonyan tartotta kézben az előző alkalmakon valóban némileg szétfolyó beszélgetést.

 

Az estek lezárása előtt a közönségnek is van lehetősége kérdéseket feltenni. Ezek nem egyszer további érdekes szempontok kibontakozását segítették elő, és a legutóbbi alkalmon különösen is érdekes volt az éppen aktuálisan szereplő épület egyik tervezőjének, Janáky Györgynek a reakciója az est során elhangzottakra.

 

A lefolyás keretei tehát már adottak, még ha nem is mondhatóak teljesen kiforrottnak. A három alkalom talán még kevés arra, hogy egy világosan követhető tematika kialakuljon, de az érzékelhető, hogy az Xpozíció törekvése meglehetősen merész és összetett. Többek között talán azért, mert mintha több akkora feladatot is kitűzne maga elé, amelyek önmagukban is nagy lélegzetvételt igényelnek. Egyfelől a közelmúlt építészetére kérdez rá, másfelől kortárs épületek is előkerülnek. Ezen túlmenően a témák belső, és egy szélesebb közönség felé történő kommunikációját is felvállalja. Közelmúltunk és jelenünk építészeti történéseinek egy kalap alá vétele azért tűnik nehéznek, mert első esetben inkább egy lezárt korszak feldolgozásával kapcsolatos nagymértékű lemaradást kell pótolnunk, míg kortárs építészetünknél a bemutatáson túl az aktuális folyamatokat is szükséges diskurzus tárgyává tennünk. A beszélgetéssorozat ezt a helyzetet mintha úgy próbálná feloldani, hogy még ha nem is kortárs épületek kerülnek elő, akkor is olyanokat választ, amelyekkel éppen most történik (vagy éppen nagyon nem történik) valami. Jelenlegi helyzetüknek aktualitása van, következésképpen a kortárs folyamatokba is beleilleszthetőek. Bár a Villamos Teherelosztó egy ideje üresen álló épületével kapcsolatban inkább általánosságban lehet rákérdezni ezen épületek várható sorsára, de a székesfehérvári Videoton Oktatási Központot története nagyon is konkrét és aktuális. Nemrég nagy küzdelmek árán sem lehetett megmenteni a „körbedrájvitolástól”. Kicsit más a helyzet id. Janáky István, ifj. Janáky István és Janáky György hódmezővásárhelyi kultúrházával és a mellette elkészült új épülettel. Ekkor, a harmadik alkalmon került először terítékre új ház, a mellette álló, 1950 körülre elkészült kultúrház is méltó módon újult meg, és más szempontból is egyedi történet bontakozott ki. Már az is szokatlan például, hogy egy építésziroda lemond a már megkapott megbízásáról, mert úgy érzi, hogy a mára emblematikussá vált épület felújításával mégsem neki, hanem a tervező fiainak, ifj. Janákyéknak kell foglalkozniuk. Az apja házát átalakító fiúk történetének megismerésén túl az alkalmat különösen is személyessé tette Janáky István emléke, és az est végén Janáky György már említett hosszabb hozzászólása.

 

A beszélgetések tehát a tényszerűség megtartása mellett nem egyszer önmaguk is történetekké válnak. A szervezők és a beszélgetőpartnerek elköteleződése is erősen érzékelhető. Attól kezdve, hogy minden alkalmat megelőzően elutaznak az adott épülethez, egészen a beszélgetések után kialakuló, akár kisebb csoportokban tovább folyó eszmecserékig. A közönség létszáma talán az eddigi alkalmakon a téma súlyához és az esemény hiánypótló jellegéhez képest kicsit alacsonynak tűnt, ugyanakkor jó volt például látni, hogy minden korcsoport képviseltette magát. Azt sajnos nem lehetett megítélni, hogy mekkora a szakmabeliek és az érdeklődő lelkes „laikusok” aránya, de talán bizakodhatunk, hogy utóbbiak részvételi százaléka is jelentős volt, és csak emelkedni fog. Reméljük, hogy a következő alkalmakra már egyre többen szereznek tudomást az Xpozícióról, és egyre többen és aktívabban kapcsolódnak bele az itt történő megvilágítás, előkészítés és nyitás még alakuló, de mindenképpen hiánypótló folyamatába.

 

 

Hartmann Gergely

 

 

 

 

 

Hozzászólások száma: 0Hozzászolni csak bejelentkezés után lehet. Összes hozzászólás megtekintése 
<
3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó   3H építésziroda   3LHD   A4 Studio   A4 Stúdió   Agora   Alena Sramkova   Andrea Deplazes   Andrija Rusan   Andrzej Stasiuk   András   BAHCS   BME   BME Sportközpont   Badacsonytomaj   Baglyas Erika   Bagossy Levente   Bak   Balatonakarattya   Balatonlelle   Balf   Balázs Mihály   Baróthy Anna   Baumhorn Lipót   Bazsányi Sándor   Benczúr László   Benedek Anna   Benedek Zsanett   Berlin   Betűrés   Bevk Perovic   Bojár Iván András   Bord Studio   Budapest   Budaörs   Bujnovszky Tamás   Bulcsu Tamás   Bunker   Báger   Békéscsaba   Celldömölk   Cerklje   Collegium Hungaricum   CommON,   Csaba   Csaba László   Családi ház   Csaplár Vilmos   Cseh András   Cseh építészet   Csehorszáh   Cserépváralja   Csillag Katalin   Cságoly Ferenc   Csánk Elemér   Czigány Tamás   Czigány Tamás,   Czita   Cézanne   Davide Macullo   Dobai János   Domus Áruház   Dubniczay-palota   Dévényi Márton   Dévényi Tamás   EKF   Ekler Dezső   Ellenlábas   Enota   Erdély   Erik,   Etyek   FUGA   Fehérváry Jákó   Ferencz Marcell   Fialovszky Tamás   Fiume   Fortvingler Éva   FunTheory   Földes Dalma   Földes és Társai Építésziroda   Galéria,   Gelse   Gereben Gábor   Gunther Zsolt   Guttmann Szabolcs   György Péter   Gyürki-Kiss Pál   Gödör   H-ház   Hajnal Zsolt   Hajós Alfréd   Hartmann Gergely   Hegedűs Péter   Helmle   Hetedik Műterem   Hofer Miklós   Horvátország   Hungária fürdő   Hévíz,   Hódmezővásárhely   Izola   JAK   JAK,   Jan Stempel   Janáky György   Janáky István   Jiri Smolik   John Pawson   Jánossy György   Kalmár László   Kalmár,   Karácsony Tamás   Katarzyna Majak   Keller Ferenc   Kemenes Vulkánpark   Kemény István   Kendi Imre   Kendik Géza   Kern Orsolya   Kettős vakolás   Kis Péter   Kisfakos   Klobusovszki Péter   Kollektív Műterem   Komárom   Konok Tamás   Kovács Dániel   Kovács Zoltán   Kozma Lajos   Kranj   Krasnja   Kruppa Gábor   Kuruc-domb   Kétvölgy   Lakos Dániel   Lakástrend   Latinovits Zoltán   Ljubljana   Luppa-sziget   Láng Zsolt   Lázár Antal   Lénárd Anna   M. Miltényi Miklós   MCXVI Építészműterem   Madeinhungary   Magyari Éva   Magyarország   Majkpuszta   Makovecz Imre   Maribor   Marosvásárhely   Martinkó József   Maurizio Bradaschia   Messer   Mezei László   Millenáris Velodrom   Molnár Csaba   Molnár Péter   Monostori Erőd   Moravánszky Ákos   Mátrai   Mészáros Erzsébet   Múzeum   Műegyetem   Nagy Bálint   Nagy Csaba   Nagy Márta   Nagy Péter   Nyitott Műhely   Németh Pál   Németország   Ofis   Ofis Arhitekti   Ofis arhitekti   Orsós László Jakab   Pannonhalma   Papp Róbert   Pasaréti út   Pazár Béla   Perbál,   Peter Schweger   Petri György   Piarista Központ   Pilisszentlászló   Podčetrtek   Porticus   Preisich Gábor   Preisich Katalin   Projekzil Architekti   Prága   Pápa   Pásztor Erika Katalina   Pázmándi Margit   Pécs   Pécs,   Reimholz Péter   Roeleveld-Sikkes   Román Építész Kamara   Rychtařík Zdenek   Rákos-patak   Sagra   Sajtos Gábor   Serban Tiganas   Shoppingroof   Siófok   Solymosi Bálint   Somló   Sopronbánfalva   Sou Fujimoto   Stara Fuzina   Szandaszőlős   Szeged   Szigliget   Szilágyi Klára   Szlovénia   Szojka Mariann Tünde   Számalk   Szécsi Noémi   Sárai Róbert   Sásd   Sóskút   Tamás Zsuzsa   Tamási iskola   Tardos Tibor   Tarnóczky Tamás   Tihanyi Bencés Apátság   Turányi Gábor   Törökbálint   Tövissi Zsolt   Tüzér utca   U. Nagy Gábor   Valkai CSaba   Valkai Csaba   Valkonya,   Varga Mátyás   Vendvidék   Veszprém   Vincent van Gogh   Vincze László   Virág   Virág Csaba   Vizdák Janka   Vysehrad atalier   Várkert Bazár   Várszegi Asztrik   Vékony Péter   WAMP   Wesselényi Garay Andor   Wesselényi-Garay Andor   Zeke Gyula   Zombor Gábor   Zsolnay Kulturális Negyed   Zsuffa   Zsuffa Zsolt   abc   alkotóhét   archív   bevk perović arhitekti   biennále   bme   boldogság   borászat   bölcsőde   bútor   dokumentumfilm   duna   egészség   előzetes   eozinmáz   esszé   faluház   felújítás   fürdő   graffiti   gázgyár   gólyabál   hotel   híd   interjú   iskola   kamalduli remeteség   kereskedelmi épület   kert   kertváros   kilátó   kiállítás   kolostor   kápolna   képkocka   kórház   könyvtár   közösség   leadásfutás   lépcső   mozi   munkacsoport.net   múzeum   művészettörténet   művészpiac   nyaraló   promo   propeller z   párbaj   spenótház   sportcsarnok   sportlétesítmény   stadion   stockholm   street art   szociális épület   szálloda   szélmalom   templom   tettye   tt1   társasház   uszoda   van Gogh   vasas vívócsarnok   város   városarculat   városháza   vívócsarnok   wellness   weninger borászat   xpozíció   zarándokház   zene   zongora   Árvai András   Árvai AndrásFUGA   ÉL-csarnok   Építész Stúdió   Építészet és kritika és írás   Óbudai Gázgyár Villamos Központ   Újmassa   Újpalota   építészkar   épületfotó   és   óvoda   üvegvisszaváltó   Őskohó  
>
Konok Tamás - Vincent van Gogh II. - 6B.hu
Interjú Zombor Gáborral - admin
sven - .
Épített Közösség - Valkonya - admin
WAMPLÍTÚDÓ - 6B.hu
Xpozíció 1. - admin